[FAQ ID: 10]Jak skonfigurować router TP-LINK podłączony do sieci poprzez łącze szerokopasmowe DSL z usługą PPPoE?

Odpowiedni dla: Routery przewodowe

Ten artykuł opisuje jak samodzielnie skonfigurować router TP-LINK podłączony do Internetu poprzez łącze szerokopasmowe DSL z usługą uwierzytelniania PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

Krok 1: Informacje wstępne

Aby poprawnie skonfigurować router TP-LINK, wymagane są następujące urządzenia:

v Router firmy TP-LINK.

v Modem ADSL.

v Komputer, który zostanie podłączony do routera i modemu. Na komputerze będą przeprowadzone testy połączenia i wstępna konfiguracja urządzeń w sieci .

v Dwa (2) standardowe kable Ethernet (krosowany lub niekrosowany). Do zestawu z routerem TP-LINK dołączony jest kabel sieciowy, który można użyć do konfiguracji urządzeń. Wszystkie porty routera TP-LINK obsługują funkcję automatycznego krosowania auto-MDIX. Do połączenia routera z innymi urządzeniami sieciowymi można użyć zarówno kabla krosowanego, jak i kabla niekrosowanego .

Nazwa użytkownika i hasło dla połączeń PPPoE DSL dostarczone są przez dostawcę usług internetowych. Jeżeli hasło i nazwa użytkownika nie są znane, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać wymagane informacje.

Krok 2: Sprawdzenie połączenia internetowego

Przed umieszczeniem w sieci routera TP-LINK, należy sprawdzić połączenie z Internetem. W tym celu należy połączyć komputer bezpośrednio z modemem ( przed zainstalowaniem routera TP-LINK).

1. Jeżeli jest to pierwsza próba podłączenia do Internetu, należy skonfigurować modem i komputer zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez operatora.

2. Sprawdź, czy komputer łączy się z Internetem poprawnie. Jeżeli połączenie nie zostało zestawione poprawnie, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu uzyskania dalszej pomocy.

Jeżeli komputer nawiąże połączenie z Internetem poprzez modem, należy przejść do kroku 3 i kontynuować instalacje routera TP-LINK.

Krok 3: Instalacja routera w sieci lokalnej
Aby połączyć router TP-LINK z modem i komputerem, należy wykonać opisane poniżej kroki.

1. Wyłącz komputer i odłącz zasilanie od routera TP-LINK i modemu (należy odłączyć przewody zasilania od urządzeń).

2. Odłącz kabel sieciowy podłączony do komputera.

3. Podłącz kabel sieciowy (odłączony w kroku 2) do portu WAN routera TP-LINK. Port jest umieszczony na tylnim panelu urządzenia. Modem i router TP-LINK są teraz połączone kablem sieciowym.

4. Podłącz drugi kabel sieciowy do komputera (do tego samego portu, z którego kabel został odłączony w kroku 2).

5. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do jednego z ponumerowanych portów zlokalizowanych na tylnim panelu routera TP-LINK (opisy: 1, 2, 3, 4, etc.). Komputer i router TP-LINK są teraz połączone kablem sieciowym.

Przedstawiony na poniższym rysunku diagram przedstawia, jak należało połączyć urządzenia w sieci. Upewnij się, czy przedstawiony rysunek obrazuje schemat zbudowanej sieci. Jeżeli sieć zbudowano zgodnie z założeniami opisanymi powyżej, przejdź do następnego punktu .

6. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania routera. Podłącz zasilacz AC do gniazdka zasilania.

7. Włącz komputer.

Nie włączaj modemu. Jedynie router i komputer należy podłączyć do zasilania przed przejściem do kroku 4.

Krok 4: Konfiguracja routera
Aby skonfigurować router TP-LINK, należy wykonać opisane poniżej kroki.

1. Na komputerze podłączonym do routera TP-LINK, otwórz przeglądarkę internetową Internet Explorer/Firefox lub podobną.

2. W pole adresowe wpisz: http://192.168.1.1/ , a następnie naciśnij przycisk Go lub klawisz [Enter] na klawiaturze. Adres IP 192.168.1.1 jest domyślnym adresem IP dla routerów firmy TP-LINK

3. W wyświetlone na ekranie komputera okno wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Wprowadź admin (pisane małymi literami) w pole nazwy użytkownika username oraz hasło w pole password. Wartością domyślną dla obu pół w routerach firmy TP-LINK jest słowo admin.

UWAGA: Przedstawione poniżej okno logowania różni się w zależności od używanego systemu operacyjnego.

4. Po zalogowaniu w oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna routera. Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->WAN, a następnie wybierz opcję PPPoE w rozwijanym polu wyboru.

5. Po wybraniu opcji PPPoE, należy wprowadzić w pola nazwy użytkownikai hasładane logowania PPPoE DSL udostępnione przez dostawcę usług internetowych. Jeżeli hasło i nazwa użytkownika nie są znane, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać potrzebne informacje.

UWAGA: Przed wprowadzeniem hasła należy upewnić się, że pole hasła 'Password' jest puste.

6. Sprawdź rodzaj połączenia ( połączenie automatyczne Connect Automatically lub na żądanie Connect on Demand). Należy zaznaczyć opcje Connect Automatically. Wybranie tej opcji włącza funkcję utrzymywania połączenia, nawet jeżeli nie jest ono wykorzystywane.

7. Przejdź na dół strony i naciśnij przycisk Save, aby zapisać wprowadzone ustawienia routera.

Krok 5: Cykle zasilania
Postępuj z opisanymi poniżej krokami, aby włączać/wyłączać zasilanie urządzenia we właściwej kolejności.

1. Wyłącz komputer.

2. Upewnij się, że modem jest wyłączony (odłącz kabel zasilania od urządzenia lub wyłącz urządzenie naciskając przycisk zasilania).

3. Odłącz kabel zasilania od urządzenia i sprawdź czy diody na panelu przednim urządzenia są wyłączone.

Na tym etapie wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) powinny być już wyłączone.

4. Odczekaj około 30 sekund.

5. Podłącz do modemu kabel zasilania. Jeżeli na obudowie modemu umieszczony jest przełącznik zasilania, należy ustawić go w pozycji włączony.

6. aż diody przestaną migać. Jeżeli połączenie z siecią dostawcy usług internetowych zostało poprawnie nawiązane, diody zasilania Power oraz połączenia DSL (lub Internet, Ready, Online, etc.) nie migają. Nazwy diód na modemie mogą się różnić w zależności od modelu lub marki urządzenia.

7. Następnie podłącz do routera kabel zasilania. Po kilku sekundach, diody na przednim panelu urządzenia zaświecą się (np. dioda połączenia z Internetem lub dioda WAN). Oznacza to, że modem jest połączony z siecią.

8. Włącz komputer.

Krok 6: Testowanie połączenia
Aby sprawdzić połączenie z siecią dostawcy usług należy postępować zgodnie z poleceniami opisanymi poniżej.

1. Na komputerze podłączonym do routera TP-LINK, otwórz przeglądarkę internetową Internet Explorer/Firefox lub podobną.

2. W pole adresowe wpisz: http://192.168.1.1/ , a następnie naciśnij przycisk Go lub klawisz [Enter] na klawiaturze. Adres IP 192.168.1.1 jest domyślnym adresem IP dla routerów firmy TP-LINK.

3. W wyświetlone na ekranie komputera okno wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Wprowadź admin (pisane małymi literami) w pole nazwy użytkownika username oraz hasło w pole password. Wartością domyślną dla obu pół w routerach firmy TP-LINK jest słowo admin.

4. Po zalogowaniu w oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna routera. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Status, aby otworzyć stronę stanu urządzenia Status.

5. Na stronie stanu urządzenia, znajdź sekcję o nazwie WAN. Zawarte są w niej informacje o stanie połączenia.

Dostępne akcje:

§ Connect
Jeżeli wyświetlony jest przycisk Connect, router TP-LINK nie jest połączony z siecią.

§ Disconnect
Jeżeli wyświetlony jest przycisk Disconnect, router TP-LINK pomyślnie nawiązał połączenie z siecią dostawcy usług internetowych. Użytkownik może połączyć się z Internetem.